·        از اساتید محترم خواهشمند است در خصوص تهیه و تکثیر به موقع سوالات پایان ترم اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

·        اساتید محترم : برابر آیین نامه آموزشی خواهشمند است بعد از 10 روز از تاریخ برگزاری امتحان نسبت به ثبت موقت نمرات از طریق سامانه آموزشی دانشگاه اقدام نمایید. 

·        بعد از ثبت موقت نمرات سیستم مدت 72 ساعت جهت ثبت تقاضا های تجدید نظر دانشجویان در نظر گرفته که بعد از موعد مقرر اساتید محترم می توانند نسبت به ثبت نهایی نمرات اقدام نمایند.