اطلاعیه

آیین نامه حذف دروس نظری توسط دانشجویان

دانشجو در حالت کلی می تواند تنها 2 درس نظری را به شرح ذیل حذف نماید :

·         حذف اضطراری(تبصره 3 ماده 17 آیین نامه) : دانشجو می تواند در صورت اضطرار تا 2 هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال صرفاً یک درس نظری را حذف نماید به شرط آنکه تعداد واحد های باقیمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود .

 به عنوان مثال اگر دانشجو تعداد 13 واحد درسی در طول ترم انتخاب واحد نماید حق حذف اضطراری نمودن درس 3 واحدی یا 2 واحدی را ندارد و تنها درس 1 واحدی را می تواند حذف اضطراری نماید.

·         غیبت کلاسی دانشجو یا غیبت در جلسه امتحانات : (تبصره 1 ماده 17 آیین نامه) : اگر دانشجو در درسی (تنها یک درس ) بیش از 3/16 جلسات یا در امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد آن درس حذف خواهد شد.

 

D    درصورت اینکه تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو به هر دلیلی کمتر از 8 واحد شود آن نیمسال با احتساب در سنوات تحصیلی حذف خواهد شد حتی اگر در چند واحد نمره قبولی کسب کند.

D    در خصوص حذف دروس عملی دانشجو نمی تواند دروس عملی را حذف اضطراری یا حذف توسط استاد به دلیل غیبت بیش از در کلاس یا غیبت در جلسه امتحانی نماید و نمره صفر برای درس منظور خواهد شد.

آموزش